Start | Mapa

Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ

Historia

W latach osiemdziesi?tych Oddzia? C Kliniki Psychiatrii Doros?ych, którego ordynatorem by? dr Jerzy Zad?cki, rozwija? model kompleksowego leczenia schizofrenii. Wa?nym ogniwem tego systemu terapeutycznego by?a pomoc rodzinie: grupy psychoedukacyjne i klub rodziców. Poszerzenie zainteresowa? o podej?cie systemowe w terapii rodzin sprawi?o, ?e terapeuci (psycholodzy: Krystyna Zawadzka, Lucyna Dro?d?owicz, Ilona Ko?bik i Przemys?aw Budzyna Dawidowski oraz psychiatra Bogdan de Barbaro), zainspirowani wol? ówczesnego kierownika katedry, prof. Adama Szymusika, zdecydowali si? stworzy? jednostk? autonomiczn? wobec oddzia?u stacjonarnego. I tak, w 1993 r., powsta? Zak?ad Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ.

Do zespo?u do??czyli pó?niej mgr Tomasz Parzniewski (zgin?? tragicznie w wypadku samochodowym w 1996r.), lek. med. Mariusz Furga? (obecnie adiunkt ZTR), lek. med. Jacek D?biec (obecnie pracuje na Uniwersytecie Nowojorskim), a tak?e psycholodzy: Katarzyna Gdowska i Bernadetta Janusz oraz sekretarka medyczna Beata Grzejdziak. W chwili obecnej w sekretariacie pracuje Izabela Janeczek.

W mi?dzyczasie dr Krystyna Zawadzka przesz?a na emerytur? (chocia? nadal utrzymuje kontakt z ZTR wspó?prowadz?c zaj?cia na kursach terapii rodzin), a mgr Przemys?aw Budzyna - Dawidowski wyjecha? wraz z rodzin? do Nowej Zelandii.Szanowni Państwo,
W imieniu "trzech sekcji" zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji Zaburzenia osobowości w praktyce klinicznej.

Czytaj dalej »