Start | Mapa

Działalność naukowa

Realizowane granty i programy naukowe

W planie:

Praca doktorska Jakuba Bobrzy?skiego na temat uwarunkowa? kulturowych leczenia psychiatrycznego (na przyk?adzie uchod?ców tybeta?skich z Chin do Indii(na przyk?adzie uchod?ców tybeta?skich z Chin do Indii)

Praca doktorska Joanny ?lusarczyk na temat problemów seksualnych osób leczonych z powodu schizofrenii.

Publikacje ksi??kowe, redakcje ksi??ek

(red.) de Barbaro B.: Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków 1994, dodruk: 1997 oraz 1999 (w Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego).

(red.) Bomba J., de Barbaro B.: Psychiatria ameryka?ska lat dziewi??dziesi?tych. Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków 1995.

(red.) de Barbaro B., Górniak L.: Mediola?ska szko?a terapii rodzin. Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków 1995.

de Barbaro B.: Pacjent w swojej rodzinie. PWN - Springer, Warszawa 1997.

de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego, Kraków 1999.

(red.) Bomba j., de Barbaro B.: Schizofrenia: ró?ne konteksty - ró?ne terapie. Tom 2. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2002.

de Barbaro B., Namys?owska I.: Terapia rodzin w psychiatrii. Rozdzia? w: A. Bilikiewicz, St. Pu?y?ski, J. Rybakowski, J. Wciórka: "Psychiatria", Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wroc?aw 2003, t. III, s. 264-286.

de Barbaro, B., Psychiatria a religia. Rozdzia? w ksi??ce "Psychiatria". Rozdzia? w: A. Bilikiewicz, St. Pu?y?ski, J. Rybakowski, J. Wcióka: "Psychiatria", Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wroc?aw 2003, t. III, s. 551-563.

(red.) Józefik B., de Barbaro B.: Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego, Kraków 2004.

de Barbaro B., Ostoja - Zawadzka K., Cechnicki A.: Mo?esz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofreni? i zaburzenia schizotopowe. Wyd. II poszerzone i zmienione. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego, Kraków 2005.

Furga? M, Biologiczne metody leczenia zaburze? psychicznych. w: Janusz Heitzman (red.) Psychiatria. Podr?cznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Mariusz Furga?, Psychoterapia. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podr?cznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Biological treatment

Furga? M, Rehabilitacja w psychiatrii. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podr?cznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Rehabilitation in psychiatry

Furga? M, Samobójstwa. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podr?cznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Suicides

Furga? M, Psychozy schizofreniczne i zaburzenia podobne do schizofrenii. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podr?cznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Schizophrenias and schizophrenia-like disorders

Furga? M, Zespo?y urojeniowe i halucynozy. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podr?cznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Delusional disorders and halucinoses

Furga? M, Heitzman J., Stany nag?e w psychiatrii. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podr?cznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Emergencies in psychiatry

Furga? M, Heitzman J., Pilecki M, Gierat B., Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podr?cznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Mental disorders in somatic diseases

Heitzman J., Furga? M., Pilecki M., Etiologia, patogeneza i epidemiologia zaburze? psychicznych. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podr?cznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Etiology, pathogenesis ad epidemiology of mental disorders

Publikacje naukowe

1993

de Barbaro B., Cechnicki A.: Die Klinik als komplementarer Bereich. W: (red.) H. Ellebracht, B. Vieten: Systemische Ansatze im psychiatrischen Alltag. 33-42. Verlag Modernes Lernen, Dortmund 1993.

1994

de Barbaro B.: Sylwetki psychoterapeutów. Rozmowa z Klausem Diesslerem. Psychoterapia 2/89, 1994, 57-71

Dro?d?owicz L. Ogólna teoria systemów. W: de Barbaro B. red. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ, 1994; s. 9-17.

1995

Ostoja-Zawadzka K., de Barbaro B.: Klub rodziców pacjentów chorych na schizofreni?. Do?wiadczenia w?asne. Psychoterapia, 4(95), 1995, 5-12.

de Barbaro B.: Kontekst rodzinny choroby somatycznej. Sztuka leczenia, 2, 1995, 11-16.

Bomba J., de Barbaro B.: Czy portret w psychiatrii jest mo?liwy?. W: (red.) J. Bomba, B. de Barbaro: Psychiatria ameryka?ska lat dziewi??dziesi?tych. Wyd. Collegium Medicum, Kraków 1995. s. 180-185.

1996

de Barbaro B. Dok?d zmierza systemowa teoria i terapia rodzin?

Psychoterapia, 3(98), 1996, 29-35.

1997

de Barbaro B.: Dzieje terapeuty rodzinnego. Znak, 10, 1997, 28-37.

Dro?d?owicz L. Refleksje o przydatno?ci idei spo?ecznego konstrukcjonizmu w praktyce terapeutycznej. Psychoterapia 1997; 103: 13-16.

1998

de Barbaro B.: Klausa Deisslera sztuka dialogu terapeutycznego. W: Klaus G. Diessler: Terapia systemowa jako dialog. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego, Kraków 1998, 7-16.

de Barbaro B.: Superwizja w terapi rodzin: podej?cie konstrukcjonistyczne. Psychoterapia, 4 (107), 77-85, 1998.

de Barbaro M., de Barbaro B.: Tom Andersen i jego koncepcja teamu reflektuj?cego. Psychoterapia, 4 (107), 65-67, 1998.

Ostoja-Zawadzka K., Furga? M., de Barbaro B.: Rytu?a?y i ich zastosowanie w terapii rodzin. Psychoterapia, 4 (107), 87-94, 1998.

de Barbaro B.: Podstawy teoretyczne systemowej terapii rodzin w schizofrenii: rys historyczny. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzini. str. 15-34. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego, Kraków 1999. [zmieniona i uzupe?niona wersja XXX rozdzia?u z pracy "Brzemi? rodziny w schizofrenii. Próba uj?cia systemowego". Suplement pisma Psychoterapia. Kraków, 1992].

1999

Dro?d?owicz L., de Barbaro B.: Podej?cie systemowe - trendy aktualne. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. str. 35-50. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego, Kraków 1999.

Rostworowska M., Robak J., de Barbaro B., Budzyna-Dawidowski P., Ostoja-Zawadzka K.: Zasady psychoedukacji. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. str. 69-78. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego, Kraków 1999.

de Barbaro B., Dro?d?owicz L., Ostoja Zawadzka K., Budzyna-Dawdowski P.: Wspó?praca z rodzin? jako dialog - do?wiadxzenia w?asne. Przes?anki teoretyczne. str. 93-106. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego, Kraków 1999.

de Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K., Dro?d?owicz L.: Wspó?praca z rodzin? jako dialog - do?wiadczenia w?asne. Sposoby wspó?pracy z rodzin?. str. 107-128. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego, Kraków 1999.

Budzyna-Dawidowski P., Ostoja-Zawadzka K., de Barbaro B.: Wspó?praca z rodzin? jako dialog - do?wiadczenia w?asne. Analiza wybranych przypadków. str. 129-172. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego, Kraków 1999.

de Barbaro B.: Schizofrenia w rodzinie: Perspektywa konstrukcjonizmu spo?ecznego. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. str. 173-185. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego, Kraków 1999.

de Barbaro. B.: Od czego zale?y brzemi? w rodzinie chorego na schizofreni?. Dialog, 8/1999, str. 55-64. [polska i niemiecka wersja j?zykowa].

de Barbaro B., Szulecka K., de Pauw K.: Psychotyczna realizacja "mitu powrotu do ojczyzny": studium przypadku urojeniowego b??dnego rozpoznawania osób. Psychiatria Polska, 1999, 5, 7 746.

2000

de Barbaro B.: Mapa rodziny jako klucz do terapii rodzin w schizofrenii. W: (red.) J. Bomba: Schizofrenia: ró?ne konteksty - ró?ne terapie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000. str 53

Rostworowska M., Opoczy?ska M., de Barbaro B.: Psychoterapeutyczny kontekst farmakoterapii w schizofrenii - dylematy terapeuty, pacjenta i rodziny. W: (red.) J. Bomba: Schizofrenia: ró?ne konteksty - ró?ne terapie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000, str. 77-84.

Budzyna Dawidowski P., de Barbaro B., Furga? M.: Podej?cie systemowe w diagnozie leczeniu chorób psychosomatycznych. I. Systemowe rozumienie chorób psychosomatycznych, Psychoterapia, 3 (114), 2000, 41-50.

Budzyna Dawidowski P., de Barbaro B., Furga? M.: Podej?cie systemowe w diagnozie leczeniu chorób psychosomatycznych. Psychoterapia, 3 (114), 2000, 51-58.

Dro?d?owicz L. Struktura "ja" w schizofrenii. Psychoterapia 2000; 4 (115): 21-34.

Dro?d?owicz L., Opoczy?ska M. Czy psychoterapia ma co? wspólnego z przyja?ni?? Teofil, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów 2002; 12: 56-61.

2001

de Barbaro B.: Rozmowa z rodzin? pacjenta. Rozdzia? w pracy "Sztuka rozmowy z chorym". Wydawnictwo ad vocem, Kraków 2001, str. 219-230.

de Barbaro B.: Ujawnia? czy nie ujawnia? wobec pacjenta i jego rodziny diagnoz? schizofrenii. Perspektywa konstrukcjonizmu spo?ecznego. Psychiatria Polska. XXXV, 3, 417-428, 2001.

de Barbaro B.: Mi?dzy zaniechaniem pomocy a terapeutyczn? przemoc?. Dialog 2001/10, s. 146-159.

de Barbaro B. Psychiatra wobec cz?owieka religijnego. Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2001, s. 67-74.

2002

de Barbaro B.: Choroby wewn?trzne i zewnetrzne polskiej mecycyny. Znak, 561, (2) 2002, 90-95.

Beauvale A., de Barbaro B., Namys?owska I., Furga? M.: Niektóre psychosomatyczne w?asno?ci Kwestionariuszy do Oceny Rodziny. Psychiatria Polska, XXXVI, 1, 29-40, 2002.

Namys?owska I., Paszkiewicz E., Siewierska A., de Barbaro B., Furga? M., Dro?d?owicz L., Józefik B.: Kwestionariusze Manfreda Cierpki do Oceny Rodziny. Psychiatria Polska, XXXVI, 1, 17-28, 2002.

Rostworowska M., Opoczy?ska M., de Barbaro B.: Konsultacja rodzinna - mo?liwo?ci i ograniczenia. Psychiatria Polska, XXXVI, 1, 41-49, 2002.

de Barbaro B.: Utrata, która wzbogaca. Pos?wie do: Krzeptowska M.: Moja droga od rozpaczy do nadziei. Pocieszenie po ?mierci dziecka. Wydawnictwo Znak 2002. s. 143-150.

de Barbaro B.: Ró?ne konteksty i co z nich wynika. W: schizofrenia. Rózne konteksty, ró?ne terapie. t.2., s. 9-11. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2002.

de Barbaro B., Gdowska K.: Striagulowana zdrada - terapia z t? trzeci? w tle". Opis przypadku. Post?py Psychiatrii i Neurologii, 11, 2002, supl. 1 (14), 83-87.

de Barbaro B.: Teodora bywa?a szalona, czyli o zdrowiu psychicznym ?ony Jana Matejki. W: Zdzis?aw Gajda (red.): Zdrowie i choroba w domu Jana Matejki. Rozprawy z historii medycyny i filozofii medycyny. Kraków 2002, str. 12-18.

Nowobilski R., de Barbaro B., Furga? M.: Analiza depresji u chorych na astm? oskrzelow?. Alergia, Astma Immunologia, 7 (4) 2002. de Barbaro B.: Kontakt w terapii rodzin - wybrane zagadnienia. Psychoterapia, 4/123, 23-30, 2002.

Gdowska K., Ko?bik I.: Dwie narracje - dwa ró?ne oczekiwania od terapii rodzinnej. Studium przypadku. Post?py Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14) 77-82.

2003

Rostworowska M., Opoczy?ska M., de Barbaro B., Robak J.: Znaczenie konsultacji rodzinnej dla diagnozy psychiatrycznej. Psychiatria Polska, 4, 68-694-2003.

de Barbaro B.: Nowe czasy - nowe problemy rodzinne - nowe zadania terapeutyczne. W: (red.) Soszy?ska G.: Pomaga? rodzinie. Problemy wspó?czesnej rodziny w uj?ciu psychologicznym. Polihymnia, Lublin 2003., s. 48-55.

de Barbaro B., Zieli?ska E., Grabowski G., Budzyna Dawidowski P.: Drop out w terapii rodzin. Badania w?asne. Psychoterapia, 21-34, 4 (127) 2003.

de Barbaro B., Dro?d?owicz L., Janusz B., Furga? M. Gdowska K., Czy? P., Ko?bik I.: Czy terapia rodzin z nakazu s?dowego ma sens? Psychoterapia 35-46, 4 (127) 2003.

2004

de Barbaro B.: Mi?dzy diagnoz? psychiatryczn? a diagnoz? rodzinn?. Psychiatria, 2004.

de Barbaro B.: Between the psychiatric diagnosis and "the family diagnosis" Archives od Psychiatry and Psychoterapy. 2004, 3:77-88.

de Barbaro B.: Stygmatyzacja spo?eczna rodziny chorego psychicznie. W: (red.) Sa?ustowicz P.: Europa i praca. Warszawa 2004, Biuro rzecznika Praw Obywatelskich, s. 135-143.

de Barbaro B., Józefik B. Szwajca K.: Problem ?ydowski? Problem polski? Refleksje nad procesem grupowym krakowskich psychoterapeutów. Psychoterapia, 3 (130), 73-80, 2004.
Przedruki w:

de Barbaro B.: "Schizofrenia" jako kl?twa. W: Schizofrenia: ró?ne konteksty - ró?ne terapie. Tom 3., Wybór prac pod. red. Andrzeja Cechnickiego i Jacka Bomby. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków 2004, s. 57-66.

de Barbaro B.: O po?ytkach i niebezpiecze?stwach feministycznej terapii rodzin. W: Józefik B., de Barbaro B. (red): Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego, Kraków 2004. s. 135-148

Józefik B., de Barbaro B.: Wprowadzenie. W: Józefik B., de Barbaro B. (red.): Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego, Kraków 2004. s. 7-11.

de Barbaro B., Dro?d?owicz L., Janusz B., Gdowska K.: Terapia ma??e?ska jako "szukanie dobrych s?ów". Psychoterapia 4 (131), 2004, s. 29-36.

2005

Dro?d?owicz L. Obronna rola obrazu siebie w przebiegu schizofrenii. The defensive role of the self-image in schizofrenia. Psychoterapia 2005, 2: 57–68.

Nowobilski R., Czy? P., Furga? M., Wegrzyn-?liwka A., Ptak-Witkowska A., Kliczewska A., Bochenek G., Adamek ?., Polczyk R., Ni?ankowska-Mogilnicka E., de Barbaro B., Szczeklik A.: Wp?yw muzykoterapii biernej na poziom leku u chorych hospitalizowanych z powodu astmy oskrzelowej. The influence of musicotherapy on anxiety level in hospitalized asthmatic patients. Polskie Archiwum Medycyny Wewn?trznej, 2005, CXIII, 4(4) 314-319.

Nowobilski R. Furga? M., Bochenek G., Pulka G, Dyczek A., Pulczyk R., Ni?ankowska-Mogielnicka E., de Barbaro B., Szczeklik A.: Psychopatologiczne i osobowo?ciowe uwarunkowania odczuwania duszno?ci u chorych na astm?. Psychopatological and personality conditions of shortness of breath in asthmatic patiens. Alergia – Astma – Immunologia. 2005, 10 (4), 202- 205.

de Barbaro B.: Rodzina ko?em si? toczy. Family goes round. Charaktery 2005, 12:8–11.

de Barbaro B., Józefik B. a/Problem ?ydowski? Problem polski? Refleksje nad procesem grupowym krakowskich psychoterapeutów. Dialog 2005, 13: 112–115. Jewish problem? Polish Problem? Reflections on group process od Kraków psychotherapists. b/ /Ein jüdisches Problem? Ein polnisches Problem? Überlegungen zu Vorgängen in eiener Gruppe Krakauer Therapeuten. Dialog 2005; 116–120.

de Barbaro B., Ostoja Zawadzka K., Cechnicki A.: Mo?esz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofreni? i zaburzenia schizotypowe. You may help. A guide book for schizophrenic and schizotypic disorders patiens’s families.Wydawnictwo UJ, s.170

2006

de Barbaro B., Dro?d?owicz L.: Problemy etyczne w terapii ma??e?skiej. (Ethical problems in marital therapy) Psychoterapia 2 (137), 27-34, 2006.

de Barbaro B.: Narracje rodzinne: terapia poprzez szukanie nowych opowie?ci. (Family narratives,: therapy through the search for new stories). Przyj?to do Psychologia Jako?ci ?ycia, 2, 2006.

Tomczak P. Poszerzone badania nad religijno?ci? pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Religiousness of patients with diagnosis of schizophrenia. Wide-ranging studies. Psychiatria Polska 2006, 5, s. 885–899.

2007

Orwid M., Bomba J., de Barbaro B.: Stan wojenny jako spo?eczna sytuacja stresowa i jej psychologiczne nast?pstwa. Post?py Psychiatrii i Neurologii 2007, 2: Marshall law as a social stress and its psychological consequences.

Nowobilski R. Furga? M., Czy? P, de Barbaro B., Polczyk R, Bochenek G, Ni?ankowska-Mogilnicka E, Szczeklik A. Psychopathology and Personality Factors Modify the Perception of Dyspnea in Asthmatics. Journal of Asthma 44:1–5, 2007

de Barbaro B. Choroba jako dobro. W: Oblicza dobra. Sympozja 2. s. 173-176. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007. Illness as welfare

de Barbaro B.: Po co psychiatrii postmodernizm. Psychoterapia 2007, 3(142): 5–14. Why does psychiatry need postmodermism?

de Barbaro B. Postpsychiatria: surowy krytyk nowoczesnej psychiatrii. Psychiatria po dyplomie 2007, 6: 17–23. Post-psychiatry – a harsh critique of contemporary psychiatry

de Barbaro B. A change of patient’s self in the context of the psychiatric system. An empirical study. 6th Congress of the European Family Therapy Association and 32nd Association for Family Therapy and Systemic Practice UK Conference. 4th -6th October 2007, Glasgow. Programme and Book of Abstracts, p. 57

de Barbaro B.: Op?tanie – perspektywa konstrukcjonizmu spo?ecznego. Psychiatria Polska - suplement, XLI, 3/2007, streszczenie s.32. Possesion – social consttructionism perspective

de Barbaro B., Bobrzy?ski J.: Oddzia? stacjonarny: od azylu do przestrzeni dialogu. Psychiatria Polska - suplement, XLI, 3/2007, streszczenie: s.31. Psychiatric inpatient unit – from asylum to the space of dialogue

Dro?d?owicz L., Janusz B., Widelska K., de Barbaro B.: „If I start to talk, my heart will break”. Work with trauma related to the tragic death of a child in the family - case study. 6th Congress of the European Family Therapy Association and 32nd Association for Family Therapy and Systemic Practice UK Conference. 4th -6th October 2007, Glasgow. Programme and Book of Abstracts, p. 178.

Furgal M., Nowobilski R., de Barbaro B., Dembinska E..: „Family relations and symptoms of asthma.” 6th Congress of the European Family Therapy Association and 32nd Association for Family Therapy and Systemic Practice UK Conference. 4th -6th October 2007, Glasgow. Programme and Book of Abstracts, p. 83

de Barbaro B., Józefik B., Dro?d?owicz L., Szwajca K.: Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego: dynamika i dylematy grupy polskiej. Psychiatria Polska, tom XLI Nr 3 – 2007 Syplement, s. 32. Polish-Israeli Mental Health Association: dynamics and dillemas of the Polish group

Furgal M., Nowobilski R. de Barbaro B. Relacje ma??e?skie i psychopatologia w astmie oskrzelowej. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin, 2007, streszczenie w Psychiatria Polska, tom XLI Nr3-2007, Suplement, str. 40 Family relations in asthma

Gierat B., Furga? M, Diagnostyczne badania pomocnicze. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podr?cznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa [Accesory examinations in psychiatry]

2008

 

de Barbaro B., Dro?d?owicz L.,  Janusz B., Gdowska K., Dembi?ska E., Ko?bik I., Furga? M.: Multi-Couple Reflecting Team.  Preliminary Report.   Journal of Marital and Family Therapy.  Vol. 34, 3, 287-297, 2008.

 

de Barbaro B., Opoczy?ska M., Rostworowska M., Dro?d?owicz L., Gola?ski

M.: Changes in the patient’s identity in the context of a psychiatric system – an empirical study.  Journal of Family Therapy, Vol. 30,4, 438-449, 2008.oryg

 

Jab?o?ski M, Furga? M, Dudek D, Zi?ba A.: Miejsce psychoonokologii we wspó?czesnej psychiatrii. Psychiatria Polska, 2008, 5, s. 749–765.

 

de Barbaro B.: Why does psychotherapy need postmodernism”.  Archives of

Psychiatry and Psychotherapy. Przyj?te do druku, planowane wydanie: zeszyt 3/2008.

Wydane wcze?niej jako:  de Barbaro B.: Po co psychiatrii postmodernizm.  Psychoterapia, 3 (142) 5-15, 2007.

 

de Barbaro B. : Jak powstaje to?samo?? pacjenta psychiatrycznego.  W: (red.)

Ole? P., Batory A.: To?samo?? i jej przemiany a kultura.  Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, 203-214.

 

de Barbaro B.: Opowie?ci, które nas tworz?.  Charaktery, 1, 28- 31, 2008.

 

 

2010

 

Janusz B., Bobrzy?ski J., Furga? M., de Barbaro B., Gdowska K. O potrzebie bada? jako?ciowych w psychiatrii.  Psychiatria Polska, 44, 1, 5-11, 2010

 

Bogdan de Barbaro, B , Józefik, B., Dro?d?owicz, L, Szwajca, K. In the face of anti-Semitism: thoughts of Polish psychotherapists. Archives of. Psychiatry and Psychotherapy 2010. 12 , 55-60

 

de Barbaro B.: Postmodernistyczna wizja integracji. W:  Grzesiuk L., Suszek H. (red.) Psychoterapia.  Integracja. Wyd. Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2010, 207-216.

 

Furga? M. Opór rodziny przed leczeniem. Psychozy indukowane, psychozy rodzinne. W: Heitzman J. (red) Psychoedukacja w praktyce Lekarza Psychiatry. Termedia, Pozna? 2010

 

Furga? M. Terapia Rodziny z dzieckiem autystycznym. W: Pietras T., Witusik A., Ga?ecki P. (red) Autyzm – epidemiologia, diagnoza, terapia, Continuo, Wroc??w 2010

 

  

2011

 

Klimkowicz-Mrowiec A, Furga? M, S?owik A, Szczudlik A: Reversible limbic encephalitis in a person with Alzheimer's disease. Journal of  American Geriatric Society 2011, 59, 4, 757–759.

Nowobilski R, Furga? M, Polczyk R, de Barbaro B, Szczeklik A: Gender gap in psychogenic factors may affect perception of asthma symptoms. Journal of Investigation Allergical Clinical Immunology 2011, 21, 3, 193–198.


Mariusz Furga?, Roman Nowobilski, Bogdan Barbaro, de Romuald Polczyk, Andrzej Szczeklik:
Locus of control and selected mental health variables in asthmatics: what are the associations with dyspnea?
Polskie Archiwum Medycyny Wewn?trznej 2011, 121, 6, 187–192.

 

De Barbaro B. Podstawy psychoterapii. W: Jarema M, Rabe-Jab?o?ska J, red. Psychiatria : podr?cznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011, s. 617–651.

 

Chrz?stowski S, de Barbaro B. Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego 2011, ss. 251

 

de Barbaro B. Terapie postmodernistyczne. W: Grzesiuk L, Suszek H, red. Psychoterapia. Szko?y i metody. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia; 2011, s.253–282.

 

2012

 

Mariusz Furga?. Terapia rodziny dziecka z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?.
W: Niepe?nosprawno?? intelektualna : etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia.
Odpowiedzialni za ca?o??: redakcja: pod red. Kingi Bobi?skiej, Tadeusza Pietrasa, Piotra Ga?eckiego, Wroc?aw : Wydawnictwo Continuo, 2012
 

de Barbaro B. Komentarz do: Zrozumie? nauk? o syntezie wiedzy.
 Psychiatr. Dypl. 2012 : T. 9, nr 4, s. 49-51, bibliogr. 8 poz.
 

Barbara Józefik, Bernadetta Janusz, Bogdan de Barbaro, Koncepcja dialogowego Ja w psychoterapii - za?o?enia teoretyczne. Psychiatr. Pol. 2012 : T. 46, nr 5, s. 857-865,


Bernadetta Janusz, Barbara Józefik, Bogdan de Barbaro. Zastosowania koncepcji dialogowego Ja w psychoterapii, zw?aszcza w terapii rodzin.  Psychiatr. Pol.
Szczegó?y: 2012 : T. 46, nr 5, s. 867-875,.
 

Wyst?pienia na konferencjach

de Barbaro B.: Interwencje rodzinne jako alternatywa hospitalizacji. Praca przedstawiona na XXXVII Zje?dzie Naukowym Psychiatrów Polskich. Pozna?, kwiecie? 2002.

Orwid M., Barbaro B., Bomba J., Józefik B., Modrzejweska R., Pietruszewski K.: Presumptions and Practice of "Families Therapy at Risk". London, lipiec 1992.

de Barbaro B.: Family burden in schizophrenia as an element of relational system. Praca przedstawiona na Konferencji "Families at Risk". London, lipiec 1992.

de Barbaro B., Dro?d?owicz L.: Toward a system? Oriented inpatient unit for psychotic patients. Praca przedstawiona na I Kongresie Europejskiego Towarzystwa Terapii Rodzin. Sorento, listopad 1992.

Dro?d?owicz L., Dawidowski P., de Barbaro B.: Therapeutic experiences with mixed Polish - American and Polish - German marriages. Referat wyg?oszony na VI ?wiatowej Konferencji Terapii Rodzin, Budapeszt, sierpie? 1994. Streszczenie - w ksi??ce abstraktów, str. 163.

de Barbaro B.: The weakening of overprotective institutions - changes and risks for family life. Praca przedstawiona na Mi?dzynarodowej Konferencji EFTA, Ateny 1994. Streszczenie na str. SII A23.

de Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K., Budzyna-Dawidowski P., Dro?d?owicz L., Kolbik I.: Overcoming contradictions between psychoeducation and systemic therapy in schizophrenia: a multilevel approach. Praca przedstawiona na XIV ?wiatowym Kongresie Psychiatrii Spo?ecznej. Hamburg 1994. Streszczenie na str. 63.

de Barbaro B.: Systemowa terapia rodzin pacjentów chorych na schizofreni?. Referat wyg?oszony na zebraniu Oddzia?u Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Pozna?, listopad 1994.

de Barbaro B.: Budzyna Dawidowski P., Dro?d?owicz L., Ko?bik I., Ostoja-Zawadzka K.: Psychiatria w kszta?ceniu lekarza rodzinnego. Referat wyg?oszony na XXXIII Zje?dzie Psychiatrów Polskich, Wroc?aw 1995.

de Barbaro B., Ostoja Zawadzka K.: Blaski i cienie psychoedukacji rodzin w schizofrenii. Referat wyg?oszony na konferencji "Nowe standardy w psychiatrii". Wroc?aw, pa?dziernik 1996.

de Barbaro B.: Brzemi? rodziny w schizofrenii. Referat wyg?oszony na I Sympozjum Bochum Kraków, Kraków maj 1997.

de Barbaro B.: Dro?d?owicz L., Budzyna Dawidowski P., Furga? M.: Family with a schizophrenic patient: a 10-year follow-up. Referat przedstawiony na III Europejskim Kongresie Terapii Rodzin. Barcelona, pa?dziernik 1997. Streszczenie w ksi??ce abstraktów, str. 234.

de Barbaro B., Dro?d?owicz L., Ko?bik I., Furga? M.: Marriage and schizophrenia: 10 years after onset the illness. Referat przedstawiony na III Europejskim Kongresie Terapii Rodzin Barcelona, pa?dziernik 1997. Streszczenie w ksi??ce abstraktów, str. 232.

de Barbaro B.: Uraz migracyjny a zdrowie psychiczne. Referat wyg?oszony na konferencji "Kraj - emigracji; emigracja krajowi". Kraków, kwiecie? 1998.

de Barbaro B., D?biec J., Dro?d?owicz L.: Dialog mi?dzy terapeutami a duszpasterzami - do?wiadczenia w??sne. Referat wyg?oszony na XXXIX Zje?dzie Psychiatrów Polskich, Bydgoszcz, czerwiec 1998. Streszczenie w ksi??ce abstraktów, str. 7.

Dro?d?owicz L., de Barbaro B.: Self acceptance during the course of schizophrenia - implications psychoterapy. Referat wyg?oszony na 17. ?wiatowym Kongresie Psychoterapii, Warszawa, sierpie? 1998. Streszczenie w ksi??ce abstraktów, str. 22.

de Barbaro B.: Superwizja w terapii rodzin. Referat wyg?oszony na II Konferencji Klubu Psychoterapii i Psychoedukacji. Kraków, pa?dziernik 1998.

de Barbaro B.: Terapia rodzin w schizofrenii jako diagnoza mo?liwo?ci. Referat wyg?oszony na Konferencji Naukowej "Schizofrenia: Ró?ne konteksty, ró?ne terapie". Kraków, listopad 1998.

de Barbaro B.: Schizofrenia w rodzinie - studium przypadku . Referat wyg?oszony na Konferencji Naukowej "Kazuistyka w Psychiatrii", Szczyrk, wrzesie? 1999.

de Barbaro B.: Opetanie czy "op?tanie". Jak unikn?? epistemologicznej wie?y Babel. Referat wyg?oszony na IV Konferencji "Psychiatria a Ekologia". Podlescie, pa?dziernik 1999.

de Barbaro B.: Analiza przypadku z perspektywy konstrukcjonizmu spo?ecznego. Wyst?pienie na I Krajowej Konferencji Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Jadwisin, pa?dziernik 1999.

de Barbaro B.: Rodzina: przeszkoda czy pomoc w terapii schizofrenii. Referat wyg?oszony na konferencji "Wpó?praca w leczeniu chorych na schizofreni?, ich rodzin, lekarzy i terapeutów". Warszawa, marzec 2000.

de Barbaro B. Schizofrenia w rodzinie. Dialog mi?dzy mapami. Referat wyg?oszony na konferencji "Psychiatria ?rodowiskowa - nowe mo?liwo??i". Szczyrk, kwiecie? 2000.

Nowobilski R., de Barbaro B., Ko?bik I.: L?k i depresja u chorych na astm? oskrzelow?. Specyfika programy rehabilitacji tych chorych. Plakat przedstawiony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "L?k i depresja problemem interdyscyplinarnym w medycynie". Bydgoszcz, czerwiec 2000.

Ko?bik I., de Barbaro B.: Szkolenie w terapii rodzin i psychoterapii. Plakat przedstawiony na II Konferencji Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Debno, pa?dziernik 2000.

de Barbaro B.: Wielo?? schizofrenii. Referat przestawiony na konferencji Zakopane, pa?dziernik 2000.

de Barbaro B.: Mi?dzy zaniechaniem pomocy a terapeutyczn? przemoc?. Referat przedstawiony na XI Polsko - Niemieckim Sympozjum, Mr, pa?dziernik 2000.

de Barbaro B.: Chroniczne czy pseudochroniczne objawy schizofrenii? Zdj?cia warsztatowe na konferencji psychiatrycznej, Warszawa, pa?dziernik 2000.

de Barbaro B.: Ró?ne konteksty i co z nich wynika. Referat wyg?oszony na II konferencji z cyklu "Schizofrenia - ró?ne konteksty - ró?ne terapia". Kraków, listopad 2000.

de Barbaro B.: Psychiatra wobec cz?owieka religijnego. Referat przedstawiony na konferencji Papieskiej Akademii Teologicznej "Duchowo?? dzisiaj - kontekst religijny i kulturowy", Kraków, grudzie? 2000r.

de Barbaro B., Zieli?ska E., Grabowski G.: Drop-out w terapii rodzin. Badanie w?asne. Referat wyg?oszony na Zje?dzie Sekcji Psychoterapii PTP, Kraków, grudzie? 2000.

de Barbaro B.: Terapia rodzin w schizofrenii: komu, po co, kiedy? Seminarium prowadzone na konfrenecji "Leczenie schizofrenii - nowe perspektywy w nowym millenium". Warszawa, stycze? 2001.

de Barbaro B.: Zapobieganie pseudochroniczno?ci w schizofrenii poprzez terapi? systemow?. Referat wyg?oszony na XL Zje?dzie Naukowym Psychiatrów, Kraków, czerwiec 2001. Streszczenie w: Psychiatria Polska, XXXV, 2/2001, Suplement, str. 13.

de Barbaro B.: Ksi??a i psychiatrzy: rywale czy wspó?pracownicy? Referat wyg?oszony na XL Zje?dzie Naukowym Psychiatrów Polskich, Kraków, czerwiec 2001. Streszczenie w psychiatria Polska, XXXV, 3/2001 Suplement, str. 13.

de Barbaro B., Dro?d?owicz L., Furga? M., Ko?bik I.: Autoportret rodziny w kryzysie. Referat wyg?oszony na XL Zje?dzie Naukowym Psychiatrów Polskich, Kraków, czerwiec 2001. Streszczenie w: Psychiatria Polska, XXXV, 3/2001 Suplement, str. 12.

Furga? M., de Barbaro., Gdowska M.: Autoportret rodziny osób z chorob? niedokrwienn? serca. Referat wyg?oszony na XL Zje?dzie Naukowym Psychiatrów Polskich, Kraków, czerwiec 2001, Streszczenie w: Psychiatria Polska, XXXV, 2/2001 Suplement, str. 65.

Namys?owska I, de Barbaro B., Beauvale A., Dro?d?owicz L,. Furga? M., Józefik B., Ewa Paszkiewicz, Siewierska A.: Kwestionariusze Oceny Rodziny Manfreda Cierpki oraz ich polska adaptacja. Referat wyg?oszony na XL Zje?dzie Naukowym Psychiatrów Polskich, Kraków, czerwiec 2001. Streszczenie w: Psychiatria Polska, XXXV, 3/2001 Suplement, str. 160.

Dro?d?owicz L., de Barbaro B., Musiej M.: Autoportret rodziny osób chorych na schizofreni?. Referat wyg?oszony na XL Zje?dzie Naukowym Psychiatrów Polskich, Kraków, czerwiec 2001. Streszczenie w: Psychiatria Polska, XXXV, 3/2001 Suplement, str. 58.

de Barbaro B., Furga? M., Dro?d?owicz, Ko?bik I.: Family therapy training for general practitioners. Referat wyg?oszony na IV Europan Conference od the Europan Family Therapy Assocation. Budapest, czerwiec 2001. Streszczenie w Book od Abstracts, str. 17.

Furga? M., de Barbaro B., Dro?d?owicz, Musiej M., Gdowska K., Walczy?ski B.: Diffren problems, diffrent marital relationships: comparison of the relationship in marriages affected by ischaemic hearth disease and i tjose seeking help with a martial crisis. Referat wyg?oszony na IV Europan Conference of the Europan Family Therapy Assocation. Budapest, czerwiec 2001. Streszczenie w Book of Abstract, str. 24.

Barbaro B.: Przemoc stosowana przez psychiatrów. Referat wyg?oszony na Konferencji "Nowoczesnia Psychiatria wobec realiów", Gniezno, pa?dziernik 2001.

de Barbaro B.: Nazwa "schizofrenia" w trójk?cie pacjent - rodzina - lekarz. Referat wyg?oszony na konferencji "Nowe mo?liwo?ci w terapii psychiatrycznej - nowe szande adaptacji pacjenta w ?rodowisku". Wigry, maj 2002.

de Barbaro B.: Informowa? czy nie informowa? rodziny o rozpoznaniu schizofrenii?. Referat wyg?oszony na konferencji "Pomoc chorym psychicznie - sukcesy i pora?ki", Ustro?, czerwiec 2002.

Nowobilski R., de Barbaro B.: Analiza depresji u chorych na astm? oskrzelow?. Praca prezentowana na IV Konferencji ?rodkowo-Europejskiej, ?ód?, czerwiec 2002. Streszczenie w: Alergia Astma Immunologia - Przegl?d Kliniczny, tom 7, supl. 2, czerwiec 2002, str. 155.

de Barbaro B.: Rodzina jako ?ród?o si?y lub s?abo?ci. Referat wyg?oszony na Konferencji Regionalnego O?rodka Polityki Spo?ecznej w Krakowie. Kraków, wrzesie? 2002.

de Barbaro B.: Kontrast terapeutyczny w terapii rodzin. Referat wyg?oszony na Konferencji Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, pa?dziernik 2002.

de Barbaro B.: "?adne" i "brzydkie" s?owa w psychiatrii. Referat wyg?oszony na Konferencji Francusko-Polskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, Kraków, pa?dziernik 2002.

de Barbaro.: "Schizofrenia" jako kl?twa. Referat wyg?oszony na III Konferencji "Schizofrenia - ró?ne konteksty - ró?ne terapie". Kraków, listopad 2002.

de Barbaro.: O mo?liwo?ciach i trudno?ciach wspó?pracy mi?dzy pacjentem, rodzin? i terapeut?. Referat wyg?oszony na sympozjum Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca. Kraków, grudzie? 2002

de Barbaro B.: Wspó?czesne tendencje w terapii rodzin. Referat wyg?oszony w Instytucie Psychologii Uniwersystetu Warszawskiego. Waszawa, kwiecie? 2003.

de Barbaro B.: Wady diagnozy "schizofrenia". Referat wyg?oszony w Szkole Wy?szej Nauk Spo?ecznych, Warszawa, kwiecie? 2003.

de Barbaro B.: Refleksje nad s?owem "schizofrenia". Referat wyg?oszony w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Warszawa czerwiec 2003.

de Barbaro B.: W jaki sposób istnieje schizofrenia? Referat wyg?oszony na konferencji "To co najwa?niejsze. Leczenie i rehabilitacja osobów z przewlek?ymi chorobami psychicznymi". Bia?ystok, wrzesie? 2003.

de Barbaro B.: Sposoby radzenia sobie przez rodziny osób chorych na schizofreni?. Referat wyg?oszony na konfernecji "Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburze? psychotycznych. Psychiatria wobec stresów dnia codziennego i zjawisk masowych. Warszawa, listopad 2003.

de Barbaro B.: Stygmatyzacja spo?eczna rodziny chorego psychicznie. Referat wyg?oszony na III Konwencji Ruchu Przeciw Bezradno?ci Spo?ecznej. Kraków, listopad 2003.

de Barbaro B.: Nowe czasy - nowe trudno?ci rodzinne. Referat wyg?oszony na konferencji Pomóc rodzinie. Lublin, listpoad 2003.

de Barbaro B., Józefik B., Orwid M.: Rozwój i zmiany w systemowym paradygmacie rodzinnym. Referat wyg?oszony na X Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii. Jurata, kwiecie? 2004.

Dro?d?owicz L., Janusz B., de Barbaro B.: Plakat przedstawiony na VI Sympozjum Sekcji Terapii Rodzin. Jurata, czerwiec 2004.

de Barbaro B.: Zalety i ograniczenia psychoedukacji rodzin w schizofrenii. Referat wyg?oszony w Szpitalu Psychiatrycznym w ?odzi. Kwiecie? 2004.

de Barbaro B.: Mi?dzy rozpoznaniem psychiatrycznym, a "rozpoznaniem rodzinnym". Referat wyg?oszony na XLI Zje?dzie Psychiatrów Polskich, Warszawa, czerwiec 2004, XXXVIII, 3, s. 12.

de Barbaro B.: Terapia rodzin - pomoc czy przeszkoda w diagnozie. Referat wyg?oszony na XLI Zje?dzie Psychiatrów Polskich, Warszawa, czerwec 2004,. Streszczenie zamieszczone w Psychiatrii Polskiej, 2004, XXXVIII, 3, s. 13.

de Barbaro B.: O zaletach i trudno?ciach wspó?pracy mi?dzy psychoterapeutami a duszpasterzami. Referat wyg?oszony na XLI Zje?dzie Psychiatrów Polskich, Warszawa, czerwiec 2004. Streszczenie zamieszczone w Psychiatrii Polskiej, 2004, XXXVIII, 3, s. 12.

de Barbaro B.: Psychiatryczne nazwy tworz? psychiatryczn? rzeczywisto?? (na przyk?adzie "schizofrenii"). Referat wyg?oszony na XLI zje?dzie Psychiatrów Polskich, Warszawa, czerwiec 2004. Streszczenie zamiesczone w Psychiatrii Polskiej, 2004, XXXVIII, 3, s. 12.

de Barbaro B., Dro?d?owicz L., Janusz B., Gdowska K.: Martial therapy: Seeking "the right words". Poster przedstawiony na Third International Conference on the Dialogical Self. Warszawa, sierpie? 2004. Streszczenie zamieszczone w Book of Abstract, s. 20.

de Barbaro B.: Stare warto?ci - nowe wyzwania w psychiatrii. Referat wyg?oszony na XV Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Mengladbach, wrzesie? 2004.

de Barbaro B.: Jak powstaje to?samo?? pacjenta psychiatrycznego. How does a psychiatric patient’s identity arises? Referat wyg?oszony na XXXII Zje?dzie Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, wrzesie? 2005. Streszczenie w Ksi?dze Streszcze?, s.135.

de Barbaro B., Dro?d?owicz L., Janusz B., Furga? M.: The multi-couple reflecting team as a method of therapeutic intervention. Preliminary report. Referat wyg?oszony na The International Conference on Family Therapy, Washington, DC, czerwiec 2005. Streszczenie w: Book of Abstract, str. 62.

de Barbaro B., Dro?d?owicz L., Janusz B., Gdowska K., Furga? M.: Kiedy w terapii rodzin „pozytywne przeformu?owanie” powoduje pozytywne skutki? When „the positive reformulation” causes positive effects in family therapy. Referat wyg?oszony na XXXII Zje?dzie Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, wrzesie? 2005. Streszczenie w Ksi?dze Streszcze?, s.136.

Dro?d?owicz L. Terapia ma??e?ska jako proceds dekonstuowania wi?i z rodzicami – refleksje z pespektywy terapeuty rodzinnego. Marital therapy as a process of deconstruction of bonds with parents — some reflections from the family therapist’s perspective.“?y? wspólnie: odkrywa? Innego, przeciwdzia?a? zniewoleniu, realizowa? wspólne cele”. XXXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 22–25 wrze?nia 2005.

Dro?d?owicz L., Janusz B., de Barbaro B., Furga? M.: The integrative approach to family therapy — case study. Referat wyg?oszony na The International Conference on Family Therapy, Washington, DC, czerwiec 2005. Streszczenie w: Book of Abstract, str. 62.

Furga? M., de Barbaro B., Dro?d?owicz L., Janusz B.: Can heartache help the family? Referat wyg?oszony na The International Conference on Family Therapy, Washington, DC, czerwiec 2005. Streszczenie w: Book of Abstract, str. 56.

Furga? M., Nowobilski R., de Barbaro B., Polczyk R., Szczeklik A.: Relations between intensity of asthma symptoms and functioning of the patient’s family. Abstracts of 15th ERS Annual Congress. Copenhagen, Denmark, September 17-21 2005. European Respiratory Journal. Vol. 26, supl. 49, September 2005., str.47.

Janusz B., Furga? M., de Barbaro B., Dro?d?owicz L.: The rite of passage in contemporary European culture: Family life and an individual identity. Referat wyg?oszony na The International Conference on Family Therapy, Washington, DC, czerwiec 2005. Streszczenie w: Book of Abstract, str. 83.

Nowobilski R., Furga? M., Bochenek G., Pulka G., Ni?ankowska - Mogielnicka E., de Barbaro B., Szczeklik A.: Psychopatologiczne i osobowo?ciowe uwarunkowania duszno?ci u chorych na astm?. Psychopatological and personality conditions of shortness of breath in asthmatic patiens. Sesja posterowa na VII Konferencji ?rodkowo – Europejskiej „Alergia - Astma – Immunologia Kliniczna”. ?ód?, czerwiec 2005. Streszczenie w: Alergia - Astma – Immunologia. Przegl?d kliniczny, str.173.

de Barbaro B., Opoczy?ska M., Janusz B., Dro?d?owicz L., Gdowska K.: From a person to a patient – psychiatric hospitalization as a context for narration change. Praca przedstawiona na Fourth International Conference on the Dialogical Self. Braga, maj 2006. Streszczenie: Book of Abstracts, s. 72.

de Barbaro B.: Instytucja psychiatryczna a terapia rodzin w schizofrenii. (Psychiatric institution and family therapy in schizophrenia.) Praca przedstawiona na Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej, Mi?dzyzdroje, czerwiec 2006. Streszczenie: Wiadomo?ci Psychiatryczne, supl. do nr. 2/2006, s.9.

Furga? M., Nowobilski R., de Barbaro B., Czy? P., Polczyk R., Bochenek G., Marciniak – Sroka J., Ni?ankowska E., Szczeklik A.: Psychiatric symptoms in asthmatics – different presentation in men and women. Praca przedstawiona na European Respiratory Society Annual Congress, Sept. 2006. Streszczenie w: European Respiratory Journal 2006, 28, supl. 50, s. 688

de Barbaro B., Dro?d?owicz L.: The ‘too easy’ and ‘too difficult’ student in family therapy training. Praca przedstawiona na III Meeting of Trainers, European Family Therapy Association. Sept. 2006, Rhodos. Streszczenie w Book of Abstracts, s. 23.

de Barbaro B.: Jak pierwsza hospitalizacja psychiatryczna zmienia rodzinn? percepcj? osoby chorej na schizofreni?. Wyniki bada?. (How does the first hospitalization changes family’s perception of schizophrenic patients.) Praca przedstawiona na Euroregionalnej konferencji Naukowo-Szkoleniowej w ramach XII Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych, pa?dziernik 2006. Streszczenie w Pami?tniku Konferencji, s. 15.

Nowobilski R., Furga? M., de Barbaro B., Polczyk R., Czy? P., Marciniak – Sroka J., Ni?ankowska E., Szczeklik A.: Dyspnea and personality profile in asthmatics. Praca przedstawiona na European Respiratory Society Annual Congress, Sept. 2006. Streszczenie w European Respiratory Journal, s.684

Nowobilski R., Bukowczan M., Soja J., Furgal M., Prokop A. W?och T., Pili?ski R, Pirowska A, S?adek K., Szczeklik A. Fctors influencing Exercise Capacity in Patients with Interstitial Lung Disease. Praca przedstawioan na International Conference of American Thoracic Society, May 19-24 San Diego, California, USA. Streszczenie w “Proceedings of American Thoracic Society Vol 3, Abstract Issue, April 2006, s.237

de Barbaro B. A change of patient’s self in the context of the psychiatric system. An empirical study. 6th Congress of the European Family Therapy Association and 32nd Association for Family Therapy and Systemic Practice UK Conference. 4th -6th October 2007, Glasgow. Programme and Book of Abstracts, p. 57

Dro?d?owicz L., Janusz B., Widelska K., de Barbaro B.: „If I start to talk, my heart will break”. Work with trauma related to the tragic death of a child in the family - case study. 6th Congress of the European Family Therapy Association and 32nd Association for Family Therapy and Systemic Practice UK Conference. 4th -6th October 2007, Glasgow. Programme and Book of Abstracts, p. 178.

Furgal M., Nowobilski R., de Barbaro B., Dembinska E..: „Family relations and symptoms of asthma.” 6th Congress of the European Family Therapy Association and 32nd Association for Family Therapy and Systemic Practice UK Conference. 4th -6th October 2007, Glasgow. Programme and Book of Abstracts, p. 83

Furgal M., Nowobilski R. de Barbaro B. Relacje ma??e?skie i psychopatologia w astmie oskrzelowej. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin, 2007, streszczenie w Psychiatria Polska, tom XLI Nr3-2007, Suplement, str. 40

Szanowni Państwo,
W imieniu "trzech sekcji" zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji Zaburzenia osobowości w praktyce klinicznej.

Czytaj dalej »